Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013
Δωρεάν Πελματογράφημα

Δωρεάν Πελματογράφημα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αξιολογούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και, αν κριθεί απαραίτητο, συστήνεται στον ασθενή να χρησιμοποιήσει είτε ειδικά ορθωτικά πέλματα στα παπούτσια είτε ειδικά ορθοπεδικά υποδήματα ή ειδικά διαβητικά υποδήματα. 

FRONTIS Medical - 6ο Χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης - Θεσσαλονίκη - Τηλ: 2310 403 543 - Fax:2310 403 544